SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Voľby

REFERENDUM 2023

 

 

Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda ( t. j. najneskôr 20. januára 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda ( t. j. najneskôr 02. januára 2023)
 • elektronicky ( e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda  ( t. j. najneskôr 02. januára 2023) na e-mailovú adresu: anna.tothova@kalsa.eu

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

 

 

 

 

 

Podávanie žiadostí o voľbu poštou

 

O voľbu poštou môžu oprávnení voliči požiadať:

-          písomne v listinnej podobe na adrese Obec Kalša, Obecný úrad, Kalša 128, 044 18 Kalša 

 

-          elektronicky na email: anna.tothova@kalsa.eu  

 

Žiadosť o voľbu poštou je zverejnená na webovom sídle obce Kalša v sekcii „ÚRADNÁ TABUĽA“  

 

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky do 02. 12. 2022.

Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

Podrobnejšie informácie o voľbe poštou sú uvedené v dokumente „Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende“ zverejnenom na webovom sídle obce Kalša v sekcii „ÚRADNÁ TABUĽA“.

 

 

Referendum 

Informácie pre voliča

I.

 Dátum a čas konania referenda:

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídleelektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

 možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:  meno a priezvisko,

 rodné číslo,

 adresu trvalého pobytu,

 adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

 hlasovací lístok,

 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),

 poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

***

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránkewww.minv.sk/?referendum

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre hlasovanie v referende v roku 2023

 

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda, ktoré sa vykoná dňa 21. januára 2023

 

u t v á r a m

 

na území Obce Kalša  1 volebný okrsok pre hlasovanie v referende a

 

u r č u j e m

 

volebnú miestnosť pre hlasovanie v referende, ktorou bude zasadačka obecného úradu, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša.

 

 

Kalša 10. 11. 2022

 

                                                    Ing. Gabriela Ivaňáková

                                                              starostka obce  

 

 

 

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 29.OKTÓBRA 2022

 

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

 

Miestna volebná komisia v Kalši,  podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 

A.   Do Obecného zastupiteľstva v Kalši boli zvolení:

Ing. Róbert Molnár, SMER – sociálna demokracia

Ing. František Dvorový, Kresťanskodemokratické hnutie

Rastislav Nagy, HLAS – sociálna demokracia

Ing. Miroslav Urban, Kresťanskodemokratické hnutie

Denisa Čigášová, nezávislá kandidátka

Ing. Peter Florek, Kresťanskodemokratické hnutie

Martin Šimčák, HLAS – sociálna demokracia

 

B.  Za starostu obce Kalša bol zvolený:

Miloš Málek, HLAS – sociálna demokracia

 

V

Kalši

 

Dátum:

 

31. 10. 2022

     

 

predseda volebnej komisie, v. r.

podpis

 

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja

 

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Košického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. A.     Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana1)

 1. Iveta Adamčíková, nezávislý kandidát
 2. Adnan Akram, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - Občianski demokrati Slovenska
 3. Mgr. Jozef Andrejčák, Starostovia a nezávislí kandidáti
 4. Mgr. Imrich Bakši, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 6. Ing. Pavol Bečarik, Slovenská národná strana
 7. Beáta Beke, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 8. Mgr. art Ľubica Blaškovičová, Občianska konzervatívna strana
 9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský, nezávislý kandidát
 10. Pavol Burdiga, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 11. PhDr. Marek Čižmár, nezávislý kandidát
 12. PaedDr. Dávid Demečko, PhD., Hlas - sociálna demokracia
 13. Michal Domik, nezávislý kandidát
 14. Ing. Viktor Dulina, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. MVDr. Štefan Džurina, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 16. Csaba Furik, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 17. Mgr. Adrianna Gergely Papp, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 18. MUDr. Dušan Goda, nezávislý kandidát
 19. Mgr. Lucia Gurbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie
 20. MUDr. Marián Hojstrič, nezávislý kandidát
 21. Mgr. Martin Hrunka, nezávislý kandidát
 22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát
 23. Ján Juhász, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 24. PaedDr. Jana Kallová, nezávislý kandidát
 25. Mgr. Milan Kaplan, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba
  a umiernení
 26. Ing. Miloslav Klíma, nezávislý kandidát
 27. Ing. Ján Kokarda, nezávislý kandidát
 28. József Kopasz, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Starostovia a nezávislí kandidáti
 30. MUDr. Štefan Kvak,  Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 31. Ing. Štefan Laský, nezávislý kandidát
 32. Ing. Milan Lesňák, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova
 33. Mgr. Ladislav Lörinc, nezávislý kandidát
 34. Ing. Roman Matoušek, nezávislý kandidát
 35. MUDr. Ján Mihalečko, nezávislý kandidát
 36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 37. György Nagy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 38. JUDr. Peter Pandy,  SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 39. Ing. Karol Pataky, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 40. Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát
 41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD., nezávislý kandidát
 42. Ing. Igor Petrovčik, Starostovia a nezávislí kandidáti
 43. Ing. Jaroslav Polaček, nezávislý kandidát
 44. Michal Rečka, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 45. Ing. Iveta Rušinová, nezávislý kandidát
 46. RNDr. Ladislav Ruttkay, Kresťanskodemokratické hnutie
 47. Gejza Sačko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
 48. PhDr. Róbert Schwarcz, nezávislý kandidát
 49. Mgr. Martin Seman,  nezávislý kandidát
 50. Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislý kandidát
 51. RNDr. Martin Smrčo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova
 52. JUDr. Tímea Sotáková, Hlas - sociálna demokracia
 53. Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát
 54. MUDr. Jozef Valiska,  Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 55. PhDr. Ján Volný, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
 56. Mgr. Marcel Vrchota,  Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení
 57. Ing. Jozef Želinský, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 

 1. B.      Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana1)

  Ing. Rastislav Trnka, Kresťanskodemokratické hnutie, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana

 

V

Košiciach

 

Dátum:

 

30. 10. 2022

     

 

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Peter Švider, v.r.

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

 1) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,
t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Na tento účel obec zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

 

Oznámenie o zmene volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29.októbra 2022,

 

 

o z n a m u j e m

 

zmenu volebnej miestnosti pre tieto voľby. Volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša.

 

 

Kalša 03. 10. 2022

 

                                                                                  Ing. Gabriela Ivaňáková

                                                                                           starostka obce v. r.

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Kalša

Obec Kalša

uverejňuje

podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Gabriela Ivaňáková, Ing., 61 rokov, starostka, SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie

 

2.  Miloš Málek, 36 rokov, strojník, HLAS – sociálna demokracia

 

 

V

Kalši

Dátum:

28. 09. 2022

     

 

predseda volebnej komisie v. r.

podpis

odtlačok pečiatky obce

 2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kalši

Obec Kalša

uverejňuje

podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Denisa Čigášová, 39 rokov, mzdárka, nezávislá kandidátka

2. František Dvorový, Ing. 38 rokov, vedúci lesnej správy, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Peter Florek, Ing. 43 rokov, ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Michal Kokoľus, 37 rokov, servisný technik

5. Róbert Molnár, Ing. 49 rokov, štátny zamestnanec, SMER – sociálna demokracia

6. Rastislav Nagy, 47 rokov, vedúci polesia, HLAS – sociálna demokracia

7. Milan Rozman, 60 rokov, stavebný pracovník, SMER – sociálna demokracia

8. Martin Šimčák, 45 rokov, obchodný predajca, HLAS – sociálna demokracia

9. Mária Šimková, Ing., 64 rokov, dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Miroslav Urban, Ing., 56 rokov, manažér, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

V

Kalši

Dátum:

28. 09. 2022

     

predseda volebnej komisie v. r.

podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 146
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja:

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
 1. Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc., 73 r., odborný poradca, Košice-Západ, Socialisti.sk
 2. Ivan Hriczko, Mgr., 42 r., podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP, Slovenská iniciatíva menšín
 3. Tomáš Janco, Mgr., 36 r., generálny sekretár, Košice-Nad jazerom, Republika
 4. Džemal Kodrazi, 59 r., podnikateľ, Košice-Myslava, Princíp
 5. Stanislav Mizík, Mgr., 58 r., poslanec národnej rady, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
 6. Erik Ňarjaš, Bc., MBA, 37 r., poslanec národnej rady, aktivista, filantrop, Košice-Staré Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia
 7. Juraj Sinay, prof. Ing., DrSc., 72 r., vysokoškolský profesor, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý kandidát
 8. Monika Sofiya Soročinová, Mag. Mgr., 30 r., právnička, mediátorka, Klokočov, nezávislá kandidátka
 9. Vladislav Stanko, Ing., DPA., MPA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, Košice-Dargovských hrdinov, nezávislý kandidát
 10. Róbert Suja, Ing., 46 r., analytik, Košice-Západ, Hlas - sociálna demokracia
 11. Rastislav Trnka, Ing., 38 r., predseda samosprávneho kraja, Košice-Staré Mesto,
  Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana
 12. Viliam Zahorčák, 63 r., primátor, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana, Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

 

V

Košiciach

Dátum:

21. 09. 2022

     

JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

 1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela[1]) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby
do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 5 – Košice - okolie

poradové číslo, meno, priezvisko,[2]) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany[3])

 

1.    Gejza Adam, PaedDr., PhD., 71 r., pedagóg, Geča, Strana rómskej koalície - srk

2.    Štefan Bacsó, Ing., 57 r., starosta, Drienovec, nezávislý kandidát

3.    Magdaléna Bačenková, PhDr., 64 r., samostatná radkyňa, Seňa, nezávislá kandidátka

4.    Imrich Bakši, Mgr., 37 r., zdravotnícky záchranár, Ždaňa, Kresťanskodemokratické hnutie

5.    Dezider Balog, Dis.art., 27 r., korepetítor, Vtáčkovce, Strana rómskej koalície - srk

6.    Juraj Barej, MUDr., MPH, 38 r., lekár, Kráľovce, Starostovia a nezávislí kandidáti

7.    Adriana Bariová, RNDr., 52 r., riaditeľka školy, Buzica, Kresťanskodemokratické hnutie

8.    Jozef Bela, Ing., 46 r., starosta, Slanec, nezávislý kandidát

9.    Vladimír Beňo, Ing., PhD., 36 r., software pracovník, Kecerovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

10.  Viktor Bernat, Bc., 36 r., odborný referent, Malá Ida, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska

11.  Gabriel Böhm, Ing., 39 r., podnikateľ, Medzev, nezávislý kandidát

12.  Slavomír Borovský, JUDr. Ing., 58 r., primátor, Moldava nad Bodvou, nezávislý kandidát

13.  Tibor Bráz, Ing., 58 r., manager, Moldava nad Bodvou, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

14.  Patrik Cirbus, Ing., 46 r., geodet, Malá Ida, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

15.  Róbert Čarný, 51 r., konateľ, Čaňa,  Hlas - sociálna demokracia

16.  Júlia Čigášová, RNDr., PhD., 35 r., podnikateľka, Svinica, Starostovia a nezávislí kandidáti

17.  Gabriel Čorba, Ing., 29 r., inžinier kvality, Sokoľ, Republika

18.  Ladislav Danko, Ing., 51 r., zástupca starostu, Kechnec, Magyar Fórum - Maďarské fórum

19.  Drahoslav Drotár, Mgr., 42 r., právnik, Valaliky, Slovenská národná strana

20.  Milan Dulina, Mgr., 45 r., zástupca riaditeľa školy, Čižatice, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

21.  Viktor Dulina, Ing., 42 r., poslanec samosprávneho kraja, Čižatice, Kresťanskodemokratické hnutie

22.  Ernest Feneš, 41 r., sanitár, Šemša, Socialisti.sk

23.  Ladislav Galas, 58 r., živnostník, Rozhanovce, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

24.  Miroslav Galas - Zaufal, 54 r., starosta, Kecerovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

25.  Marcela Gallová, Ing., 48 r., starostka, Seňa, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

26.  Vincent Gazsi, 60 r., podnikateľ, Čaňa, Strana rómskej koalície - srk

27.  Adrianna Gergely Papp, Mgr., 50 r., starostka, Debraď, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

28.  Július Grulyo, Ing., 56 r., invalidný dôchodca, Moldava nad Bodvou, Strana rómskej koalície - srk

29.  Alexander Horváth, 58 r., veliteľ poriadkovej služby, Jasov, Strana rómskej koalície - srk

30.  Slavomír Horváth, 61 r., starosta, Košické Oľšany, Slovenská národná strana

31.  Jaroslav Hrehor, Ing., 62 r., konateľ spoločnosti, Boliarov, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska

32.  Mikuláš Hudák, 55 r., starosta, Kokšov - Bakša, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

33.  Štefan Hudák, 43 r., živnostník, Moldava nad Bodvou, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

34.  Branislav Janitor, 48 r., živnostník, Malá Ida, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

35.  Marián Joška, 57 r., podnikateľ, Valaliky, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

36.  Jana Juríková, 37 r., asistentka starostky obce, Poproč, nezávislá kandidátka

37.  Jana Kallová, PaedDr., 40 r., starostka obce, Malá Ida, nezávislá kandidátka

 

38.  Alexander Képes, JUDr., 37 r., právnik, Buzica, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

39.  Roman Keruľ, Mgr., Ing., 39 r., inšpektor, Družstevná pri Hornáde, Republika

40.  Ján Kokarda, Ing., 61 r., starosta obce, Ždaňa, nezávislý kandidát

41.  Ervín Kompuš, 61 r., projektant, Jasov, Slovenská iniciatíva menšín

42.  František Korečko, Mgr., 45 r., starosta obce, Bačkovík, Občianska konzervatívna strana

43.  Martin Kövér, 43 r., starosta, Šemša, Hlas - sociálna demokracia

44.  Tomáš Kozlai, 34 r., zdravotnícky záchranár, Paňovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

45.  Norbert Krušinský, Ing., 39 r., vedúci prevádzky, Moldava nad Bodvou, Magyar Fórum - Maďarské fórum

46.  Gabriel Lukáč, Mgr., 36 r., živnostník, Veľká Ida, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

47.  Stanislav Lukačko, 53 r., koordinátor výroby, Nová Polhora, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

48.  Branislav Magic, Ing., 55 r., manažér, Hrašovík, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení

49.  Anton Medvec, Mgr., 35 r., starosta obce, Kostoľany nad Hornádom, Kresťanskodemokratické hnutie

50.  Ján Mikloš, 65 r., starosta, Vyšná Kamenica,  Starostovia a nezávislí kandidáti

51.  Ladislav Molnár, MVDr., PhD., 49 r., starosta, Perín-Chym, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

52.  Norbert Pecze, Mgr., 35 r., učiteľ, Moldava nad Bodvou, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

53.  František Petro, Ing., 61 r., starosta, Ploské, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

54.  Tibor Podracki, 45 r., riaditeľ, Turňa nad Bodvou, nezávislý kandidát

55.  Michal Rečka, 68 r., starosta, Čaňa, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

56.  Juraj Roško, Ing., 43 r., technológ zvárania, Sokoľany, nezávislý kandidát

57.  Ján Serbin, 62 r., starosta, Baška, Kresťanskodemokratické hnutie

58.  Ján Schűrger, Ing., PhD., 37 r., koordinátor prírode blízkeho hospodárenia v lese, Vyšný Medzev, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

59.  Dana Schwartzová, Ing., 53 r., manažérka, Kráľovce, nezávislá kandidátka

60.  Miroslav Sisák, Ing., 59 r., starosta, Nižná Myšľa, nezávislý kandidát

61.  Matej Smorada, Mgr., 32 r., primátor, Medzev, Hlas - sociálna demokracia

62.  Martin Smrčo, RNDr., 40 r., poslanec samosprávneho kraja, Ruskov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

63.  Ján Sokol, JUDr., 59 r., právnik, Bidovce, Hlas - sociálna demokracia

64.  Peter Solár, doc. RNDr., PhD., 52 r., vysokoškolský pedagóg, Seňa, Kresťanskodemokratické hnutie

65.  Roland Szabó, 41 r., konateľ, Žarnov, Hlas - sociálna demokracia

66.  Róbert Šándor, Ing., 47 r., prevádzkovateľ autoškoly, Čaňa, nezávislý kandidát

67.  Pavol Škovran, Mgr., 51 r., dôchodca vo výsluhe, Belža, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

68.  Marta Tarhaničová, 66 r., opatrovateľka, Nižná Kamenica, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

69.  Rudolf Varga, 48 r., skladník, grafik, Moldava nad Bodvou, Socialisti.sk

70.  Jozef Véber, 57 r., technik, Nižná Myšľa, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

71.  Waldemar Vislay, Ing., 45 r., vedúci stavebného úradu, Dvorníky-Včeláre, nezávislý kandidát

72.  Vladimír Vozár, 40 r., procesný manažér, Poproč, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova

73.  Ľubomír Vranka, JUDr., 49 r., starosta, Skároš, nezávislý kandidát

74.  Jozef Zubko, 33 r., nezamestnaný, Sokoľany, Princíp

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

 
 

V

Košiciach

Dátum:

21. 09. 2022

     

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
 • Ut: 8.00 - 12.00
 • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00