Nachádzate sa : ÚVOD - Aktuálne oznamy


Aktuálne oznamy

Výberové konanie.

Pridané dňa 18.7.2019

OBEC Kalša

 

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou v Kalši

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

   -  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné a materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-        najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-        absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 34 ods.2 pís.b) a § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - overená kópia dokladu o prvej atestácii alebo jej náhrady,

   - doklad o bezúhonnosti *,

   - potvrdenie o pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia pre Základnú školu s materskou  školou v Kalši,

   - doklad o zdravotnej spôsobilosti na  prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,

   - čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e)     a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   -  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. **

 

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 26.7.2019 do 10.00 h 

 

na adresu:

 

Obecný úrad Kalša, 044 18 Kalša 128

 

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ s MŠ“.

                            „ Neotvárať „

 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú ožadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

 

V Kalši dňa 10.7.2019                         

 

 

                                 Ing. Gabriela Ivaňáková v.r.

                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

** Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Kalša, so sídlom Kalša 128, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to až do môjho odvolania.“


  • Obecný úrad
Po:8.00-12.00 13.00-16.00
Ut:8.00-12.00
St:8.00-12.00 13.00-18.00
Št:Nestránkový deň
Pi:8.00-12.00
  • Cirkevné oznamy

Rímskokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť

  • Doprava

Online CP

  • Vývoz odpadu 2019

Vývozný kalendár 2019

Úroveň vytriedenia Komunálnych odpadov

  • Fotogaléria

  • Viete, že...

v abovskom nárečí používaný výraz " calovac " v slovenčine znamená " bozkať "...?

  • Počasie


In-počasie


Počet návštevníkov online: 3
Celkový počet návštev: 140063